Zapisy na kursy językowe - 536 053 053

Regulamin usług online

Regulamin English-Line

Świadczenie usług przez English-Line

§1 Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
 2. English-Line – English-Line Robert Bartczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1/301, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej we Wrocławiu pod nr 194792, NIP: 9372355075, REGON: 020748088
 3. Sklep – strona zawierająca szczegółowe informacje o opłatach związanych z kursami online, dostępna pod adresem: https://online.english-line.pl/sklep/

§2 Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Zawarcie Umowy następuje przez dokonanie opłaty zgodnie z ofertą w Sklepie.
 2. Umowa zawierana jest na czas oznaczony obejmujący ilość zajęć w danym Kursie
 3. Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu Kursu
  1. z zachowaniem 4 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy kurs trwa dłużej niż 4 tygodnie
  2. z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy kurs trwa 4 tygodnie lub krócej.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony dokonują rozliczenia opłaty za Kursu proporcjonalnie do liczby spotkań w ramach Kursu. English-Line przedstawi Kursantowi stosowne rozliczenie, na podstawie którego zwróci Klientowi różnicę między opłatą uiszczoną a opłatą należną albo poprosi Kursanta o dopłatę różnicy.

§3 Zobowiązania szkoły English-Line

Szkoła English-Line zobowiązana jest do:
 1. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z ofertą.
 2. Zagwarantowania Kursantowi stałej opieki metodycznej oraz administracyjnej
 3. Dostarczenia w ramach opłaty za kurs dostępu do platformy, narzędzi do videokonferencji i materiałów niezbędnych do prowadzenia Kursu.
Szkoła English-Line zastrzega sobie prawo do:
 1. Zmiany lektorów w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych (choroba lektora)
 2. Indywidualnego systemu naliczania opłat dla osób dołączających do kursu w trakcie roku
 3. Uzasadnionego przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć. Wówczas uczestnik zostanie poinformowany minimum tydzień przed planowanym terminem kursu.

§4 Opłaty

 1. Wysokość Opłat określona jest w Sklepie. Ceny są cenami brutto.
 2. Opłaty mogą być płatne jednorazowo (w całości) lub w płatnościach cyklicznych w miesięcznych odstępach.
 3. W przypadku płatności cyklicznych , pierwsza opłata dokonywana jest w momencie zakupu kursu w Sklepie. Kolejna opłata pobierana jest za pośrednictwem PayU w drugim miesiącu kursu. Kolejne płatności pobierane są co miesiąc.
 4. Płatność cykliczna wygasa samoistnie w momencie zakończenia zakupione kursu.
 5. English-Line dopuszcza następujące formy płatności:
  – gotówką lub przelewem tradycyjnym na konto szkoły English-Line:
  37 1140 2017 0000 4502 0802 2222
  English-Line
  50-032 Wrocław. ul. Gabrieli Zapolskiej 1/301
  – Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu https://payu.pl/
 6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kursanta za pośrednictwem serwisu https://payu.pl/. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

§5 Reklamacje

 1. English-Line udostępnia adres poczty elektronicznej [email protected] służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacja powinna w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
  Słuchacz będący konsumentem może ponadto zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
Go to top